Totally Scuba Cursusvoorwaarden

 

Artikel 1 – Begrippen

 • TS: Totally Scuba B.V. incl. Duikschool Totally Scuba en haar vertegenwoordigers;
 • Cursus: Iedere door TS aangeboden cursus, opleiding en/of duik waarvoor toezicht van een divemaster of (assistent)instructeur is vereist, waaronder introductieduiken, Discover Local Scuba-duiken, checkduik en ReActivate- of soortgelijke duiken.
 • Cursist: Deelnemer aan een cursus.

 

Artikel 2 – Medische verklaring en verklaring van een arts

 • Cursist dient te allen tijde een medische verklaring te hebben afgegeven aan TS die niet ouder is dan 12 maanden. • Indien er één of meer buitenwaterduiken worden gemaakt, dient de cursist daarnaast voorafgaand aan de eerste buitenwaterduik een (kopie van een) verklaring van een arts af te geven aan TS waaruit blijkt dat de cursist geen afwijking heeft die in strijd is met duiken, deze verklaring dient niet ouder te zijn dan 12 maanden.
 • Medische bijzonderheden die na het ondertekenen van de in deze voorwaarden genoemde verklaring(en) bekend zijn geworden en die van belang kunnen zijn voor de geschiktheid om te duiken dienen door de cursist direct te worden gemeld aan TS. Naar aanleiding hiervan kan TS van de cursist vergen dat deze een (nieuwe) verklaring van een arts verstrekt waaruit blijkt dat de cursist geen afwijking(en) heeft die in strijd zijn met duiken.

 

Artikel 3 – Acceptatie gedragsregels, risico- en aansprakelijkheidverklaring, medische verklaring

 • Cursist heeft de PADI medische verklaring doorgenomen, naar waarheid ingevuld, begrepen en ondertekend. Hiermee bevestigd cursist het in de verklaring gestelde en accepteert cursist de consequenties daarvan.
 • Cursist heeft de PADI Algemene standaards en procedure gedragsregels gelezen, begrijpt dat deze in het belang zijn van de eigen veiligheid en heeft de gedragsregels voor akkoord ondertekend. Hiermee bevestigd cursist het in de regels gestelde en accepteert cursist de consequenties daarvan.
 • Cursist heeft de PADI Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid gelezen, begrepen en voor akkoord ondertekend. Hiermee accepteert de cursist het in de verklaring gestelde en accepteert cursist de consequenties daarvan.
 • Indien één van de voornoemde verklaringen gedurende de cursus ouder wordt dan 12 maanden, dient de cursist alvorens deel te kunnen nemen aan de cursus een nieuwe verklaring af te geven aan TS.
 • TS behoudt zich het recht voor de cursist uit te sluiten van deelname aan de cursus naar aanleiding van de medische verklaring of bij het ontbreken van één of meer van de in deze voorwaarden benoemde verklaringen.

 

Artikel 4 – Checkduik

Indien de cursist deelneemt aan een cursus met één of meer buitenwaterduiken geldt het volgende: een cursist dient eerst met goed gevolg een checkduik met TS te maken tegen het geldende tarief (kosten voor rekening cursist) indien de cursist geen duikervaring in Nederland heeft en/of de meest recente duik langer dan 3 maanden voor aanvang van de cursus gemaakt heeft en/of minder dan 30 duiken gemaakt heeft.
Hiervan uitgezonderd zijn cursisten die deelnemen aan een introductieduik, de Open Water Diver cursus of een Discover Local Diving-duik.
Het minimum van 30 duiken geldt niet voor cursisten die minder dan 12 maanden voor aanvang van de cursus door TS zijn gebrevetteerd voor een cursus waarbij in het buitenwater is gedoken.

 

Artikel 5 – Prijzen en betaling

 • De cursus wordt gegeven tegen het van te voren overeengekomen cursusbedrag inclusief (indien van toepassing) geldende kortingen en exclusief het benodigde lespakket. Kortingen zijn in combinatie niet geldig. Alle genoemde prijzen (en kortingen) zijn inclusief BTW.
 • Het voor de cursus benodigde lespakket dient voor aanvang van de cursus te worden aangeschaft en bij levering volledig te worden voldaan.
 • Het verschuldigde cursusbedrag dient uiterlijk bij aanvang van de eerste les volledig te zijn voldaan. Bij het inschrijven voor een cursus die meer dan drie weken later aanvangt, dient bij inschrijving een aanbetaling van € 100,- te worden voldaan. Dit is inclusief aanschaf van het voor de cursus benodigde lespakket. Bij het inschrijven voor een cursus die drie weken na inschrijving of eerder aanvangt dient het gehele cursusbedrag bij inschrijving volledig te worden voldaan en dient het lespakket te worden aangeschaft tegen de geldende nieuwwaarde. Heeft de cursist het volledige cursusbedrag niet voldaan bij aanvang, dan behoudt TS zich het recht voor de cursist te weigeren in de cursus.
 • Indien de cursist vóór aanvang van de cursus een verklaring van een arts toont waaruit blijkt dat cursist een afwijking heeft die in strijd is met duiken én de cursist door TS wordt uitgesloten van deelname aan de cursus, dan is de cursist niet gehouden tot betaling van het resterende cursusbedrag en ontvangt de cursist het volledige aanbetaalde cursusbedrag terug. Het door cursist reeds bij TS aangeschafte lespakket kan, mits ongebruikt en in de originele verpakking, binnen één week na annulering worden geretourneerd tegen vergoeding van de volledige aanschafwaarde.

 

Artikel 6 – Annuleren en inhaallessen

 • Wanneer de cursist de cursus voor het begin van de cursus annuleert, bedragen de annuleringskosten 30% van het overeengekomen cursusbedrag excl. lespakket. Het door cursist reeds bij TS aangeschafte lespakket kan, mits ongebruikt en in de originele verpakking, binnen één week na annulering worden geretourneerd tegen vergoeding van de volledige aanschafwaarde.
 • Wanneer de cursist een onderdeel van de cursus mist en deze moet inhalen, dient een vergoeding betaald te worden tegen de volgende tarieven: per theorieles: € 30,-, per zwembadles: € 35, per buitenwaterduik: € 45,-. In geval van aantoonbare overmacht wordt hier een uitzondering op gemaakt.
 • TS behoudt zich het recht voor om, omwille van de door TS te beoordelen duikveiligheid of in geval van overmacht, duiken te verplaatsen naar een andere datum (nieuwe datum wordt in overleg met cursisten bepaald). Door TS geïnitieerde omzetting wordt niet doorberekend aan de cursist. De cursist kan geen restitutie eisen bij door TS geïnitieerde aanpassing van de duikdata. TS beoordeelt bij voorkeur vooraf, maar vaak ook pas ter plaatse, of de duik(en) door kunnen gaan. Door TS genomen besluiten zijn niet bediscussieerbaar.

 

Artikel 7 – Duikmateriaal

Cursist is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van alle duikmaterialen. Dit geldt niet voor cursisten voor de PADI Open Water Diver cursus en de Try-a-Dive introductiecursus. Cursist dient om hygiënische redenen altijd te beschikken over een eigen masker en snorkel. De materialen van cursist dienen te voldoen aan de cursuseisen welke bij de instructeur opvraagbaar zijn. Wanneer cursist niet de beschikking heeft over de benodigde en/of geëigende materialen, dan dient cursist deze te huren of aan te schaffen. TS beschikt in voorkomende gevallen over huurmateriaal in de standaardmaten, welke tegen voorwaarden gehuurd kunnen worden tegen de geldende tarieven. Bij afwijkende maten dient de cursist zelf voor passende materiaal te zorgen. Wanneer om reden van het niet beschikbaar hebben van materiaal een duik geen doorgang kan vinden, is cursist een inhaalfee verschuldigd tegen de geldende tarieven (art. 6).

 

Artikel 8 – Overigen

 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor vervoer. Indien dit zo uitkomt, neemt de cursist zelf zijn duikmaterialen mee van en naar de leslocatie.
 • De duikschool mag beeldmateriaal gemaakt tijdens de lesuren gebruiken ter publicatie op de Facebook-pagina van de duikschool. Gebruik voor publicatie in/op andere dragers kan alleen met toestemming van de herkenbaar afgebeelde cursisten.

 

Artikel 9 – Slotbepaling
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

GRATIS VERZENDEN

  Vanaf € 50,-

14 dagen op zicht

  Gratis retourneren bij bestellingen
vanaf € 50,-

NIEUWSBRIEF

  Schrijf je in en blijf op de hoogte van acties & events!